منوی سایت

 

 

ما در تلگرام

 

 

 

سخن ديگران

   

نرم‌افــزار

 

 
مطالب و مقا: ائتلاف قدرت و ثروت در معرض داوري خواهر خواند
 

ائتلاف قدرت و ثروت در معرض داوري خواهر خوانده مجلس هفتم


حضرت امير در نهج البلاغه مي فرمايند: "ما رأيت نعمه موفوره الّا و فيه حق مضيع" هيچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتي را نديدم، مگر اين كه در كنارش، حقي ضايع شده است .

قبل و پس از انقلاب براي مدتها روايت فوق الذكر تكّه كلام اكثر نيروهاي انقلابي بود و اغلب بر اين باور بودند ماداميكه شرايط يكسان و عادلانه و سالم اقتصادي براي همه در كشور فراهم نشده ،دسترسي به ثروت هاي كلان جز از راههاي نامشروع و رانتي ميسّر نيست تا جائيكه واضعان قانون اساسي در اصل چهل و نهم اين قانون قيد كردند كه: "دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ،فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد"

اما در دهه اخير و در شرايطي كه نه تنها هيچ تغيير اساسي در مناسبات غلط اقتصادي حاكم بر كشور نسبت به گذشته ايجاد نشده بلكه در مواردي بر دامنه فساد نيز افزوده شده است ،به موازات ايجاد طبقه جديدي از سرمايه داران حكومتي ،بتدريج كسب ثروت به هر طريق ممكن به عنوان يكي ديگر از ارزش هاي انقلابي وارد قاموس انقلاب گرديد و اكنون به نقطه اي رسيده ايم كه رئيس جمهوري كه با شعارهاي توده شادكنش راي مردم را بدست آورده و به مدت بيش از سه سال آنانرا چشم انتظار اجراي عدالت قرار داده بود ،پس از كردان ،صادق محصولي را به عنوان وزير مهمترين وزارتخانه كشور به مجلس مدعي اصولگرائي معرفي مي كند ،مرديكه در بدو ورودش به سپاه همچون راقم اين يادداشت از يك زندگي ساده و عادي برخوردار بوده و هم اكنون با ثروت خود مي تواند زندگي صدها فرمانده لشكر و گردان را كه با تحصيلات و تخصص هاي بالاتر پيش از او وارد سپاه شده و بدون كوچكترين چشمداشتي براي اين آب و خاك و آرمانهايشان جنگيده اند را يكجا خريداري نمايد! از اينرو ذكر چند نكته خالي از فايده نيست:1-صادق محصولي در مجلس هفتم نيز كه اكثريت آنرا طيف موسوم به اصولگرا در اختيار داشتند ،براي تصدي وزارت نفت مطرح شد ،ليكن با توجه به سوابق وي و پرونده موجود در كميسيون اصل نود و قانع كننده نبودن توضيحات وي در پاسخ به پرسش هاي مطرح شده ، به فضاي سنگين مجلس عليه خود پي برده و از نامزدي وزارت نفت انصراف داد. وي آنروز در كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال اينجانب ،ميزان ثروت بادآورده اش را حدود 20 ميليارد تومان اعلام كرد اما در مورد نحوه تامين آن و اينكه چرا ديگران در شرايط برابر از چنين فرصت هاي طلائي براي كسب ثروت برخوردار نمي شوند ،پاسخ قانع كننده اي ارائه نكرد!

اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه در كشور و ارزش ها و مناسبات حاكم بر جمهوري اسلامي و خصوصا در مجلسي كه جانشين خلف و خواهر خوانده مجلس هفتم محسوب مي شود ،چه تحولّي رخ داده است كه احمدي نژاد شانس خود را در برتن كردن لباس وزارت بر قامت سوگلي و برگ برنده اش ، دوباره مي آزمايد!؟

و اساسا با توجه باينكه در طيف وابسته به احمدي نژاد شخصيت هاي متخصّص ، متعهد و خادمي از جنس مردم حضور دارند ، اصرار احمدي نژاد براي بكارگيري افراد پرحاشيه و مساله داري نظير كردان و صادق محصولي كه حرف و حديث هاي فراواني پيرامون آنان وجود دارد در سمت وزارت كشور ،آنهم در آستانه انتخابات بسيار شبهه برانگيز است.

2-حاميان محصولي با بي پروائي اعلام مي كنند كه ثروت محصولي ،نقطه ضعفي براي او به حساب نمي آيد! آيا كسب ثروت با استفاده از نفوذ و رانت و در شرايط ناسالم اقتصادي ،مي تواند مشروع تلقي شود؟ وانگهي كسي كه براي افزايش ثروتش اشتهاي سيري ناپذيري داشته و بقول خودش تنها در 44 مزايده شركت كرده و نوعا از راههاي غير مولّد به ازدياد ثروتش مبادرت ورزيده است ،چه تضميني وجود دارد كه در صورت احراز پست مهّم وزارت كشور بر انگيزه هاي سودجويانه خود فائق آمده و بجاي آنكه وزارت را طعمه اي پنداشته و تلاش خود را صرف توسعه دارائي هايش كند ، اهتمام خويش را صرف به سامان كردن امورات كشور نمايد؟

پوشيدن لباس هاي جلف ،سيگار كشيدن ،جويدن آدامس ،هويج گاز زدن و قهقهه زدن در انظار عمومي جرم نيست و افراد عادي كه مرتكب هريك از اين اقدامات شوند را نمي توان شماتت كرد ،اما اگر يكي از كارگزاران و مسئولان جمهوري اسلامي مرتكب چنين اعمالي شود عرف آنرا برنخواهد تابيد زيرا مغاير با شئونات اداري كارگزاران تلقّي مي شود. در روايات نيز آمده است كه حسنات ابرار ،در زمره سيئات مقرّبين محسوب مي شود ،يعني اگر مقرّبين همان كارهائي را كه براي نيكان و ابرار امري نيكو به شمار مي رود انجام دهند اين اقدامات در كارنامه اعمال آنان به عنوان گناه و سيّئه ثبت خواهد شد زيرا از مقرّبين درگاه الهي انتظارات ديگري وجود دارد. بنابراين گرچه ثروتمند بودن يكي از كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ،جرم و يا عملي غير قانوني نيست ،اما بدون ترديد مغاير با شئونات كارگزاران نظامي است كه به نام دفاع از پابرهنه ها قدرت را در اختيار گرفته و تا كنون نيز وانمود كرده است كه با هرگونه خوي كاخ نشيني و اشرافيگري مخالف بوده و برتري اش نسبت به اسلاف پيش از انقلاب خود در ساده زيستي آنان است. پرواضح است كه با از بين رفتن قبح سرمايه اندوزي در ميان دولتمردان كه زماني به ساده زيستي خود مي باليدند و عرفي شدن و بسط اين پديده ناميمون و تجهيز و سلطه يك فرد به دو منبع قدرت پول و قدرت قانوني و سازماني ،خطري است كه دولتمردان جمهوري اسلامي را به رقابت و مسابقه براي كسب ثروت بيشتر در كنار قدرت قانوني و سازماني تشويق خواهد كرد و بيش از گذشته به صورت و سيرت كارگزاري نظام جمهوري اسلامي ايران خدشه وارد خواهد ساخت.

در همين رابطه منتسكيو مي گويد "در ميان كشورهاي استبدادي بي نواتر از همه آن كشوري است كه پادشاهش بازرگان باشد". بنيانگذار انقلاب و نظام نيز جمله اي دارند نزديك به اين مضمون كه مبادا اجازه دهيد تا تجّار و بازرگانان به عنوان وزير منصوب شوند. بنظر مي رسد يكي از دلايلي كه منتسكيو و آيت الله خميني مردم را به جلوگيري از به قدرت رسيدن بازرگانان در عرصه حكومت توصيه مي كنند ،همانا جلوگيري از تمركز دو منبع قدرت در يك شخص و پيامدهاي ناشي از آن و تئوريزه شدن استبداد است.

3-چنانچه در نظام جمهوري اسلامي نهادهاي مدني در عرصه قدرت حضور فعّالي داشتند و هريك از نهادهاي نظارتي به وظايف قانوني خود به بهترين وجهي عمل مي كرد و كشور در شرايطي قرار داشت كه هركس مي توانست بدون آنكه به ويژه خواري روي آورد ،صرفا بخاطر نبوغ و تخصّص و توانمندي هاي شخصي خود صاحبت ثروت و مكنت شود و صادق محصولي نيز در چنين محيطي به ثروت هنگفت كنوني خود دست مي يافت ،شايد انتصاب او در سمت وزرات كشور قابل اغماض بود ،اما در شرايط آلوده و نابرابر كنوني كه كسب ثروت هاي قاروني جز از راههاي نامشروع و يا نامتعارف و استفاده از فرصت هاي ناشي از تضييع حقوق ديگران دشوار است ،توجيه ثروت اندوزي امثال محصولي كه اگر انقلاب نشده بود دارائي او از دارائي يك مهندس مشابه وي تجاوز نمي كرد ،دهن كجي به شعارهاي انقلاب و اقدامي در جهت ملكوك كردن فرهنگ انقلاب و يك خيانت آشكار به آرمان هاي كساني است كه جان و مال خود را در طبق اخلاص نهادند تا نظامي مبتني بر عدالت استوار گردد.

5-صزفنظر از مسائل مالي محصولي و شيوه كسب آن ،بخشي از سيرت و خصوصيات اخلاقي او نيز قابل تامّل است. اوايل انقلاب بنده مسئوليت واحد سياسي و فرهنگي سپاه تهران را بر عهده داشتم و كم و بيش از وقايعي كه در سپاه رخ مي داد مطّلع مي شدم. در همان زمان جو شديدي عليه شهيد مهدي باكري در آذربايجان پديد آمد. صادق محصولي يكي از كساني بود كه به اين جو سازي ها و تخريب باكري ها دامن مي زد و در اثر سعايت و بدگوئي هاي او و تعدادي از هم باندي هايش از باكري چهره اي منحرف و ضد انقلاب ساخته شده بود و تا جائيكه بياد دارم محسن رضائي كه در آن زمان مسئوليت اطلاعات ستاد مركزي سپاه پاسداران را بر عهده داشت شخصا براي بررسي موضوع به منطقه اعزام شد و تصور مي كنم كه گزارش وي خلاف آنچيزي را باثبات رسانيد كه صادق محصولي و همفكرانش عليه باكري ها براه انداخته بودند.

به عقيده نگارنده اين يادداشت احمدي نژاد مي پندارد كه پس از استيضاح كردان فعلا كوپن مجلس براي انجام وظايف قانوني اش و ادامه مخالفت با يكه تازي هاي وي اعتباري ندارد و لذا تا تنور داغ است مي تواند در پرتو حمايت عقبه خود ،نان دلخواهش را به تنور داغ بچسباند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه خواهر خوانده مجلس هفتم با وزير پيشنهادي احمدي نژاد كه پيش از اين از سوي مجلسيان طرد شده بود چه خواهد كرد و چه پاسخي به اين توهم احتمالي رئيس دولت نهم خواهد داد .آيا اولين بدعت در عرصه سياست ،يعني ائتلاف ثروت و قدرت با تباني مجلس هشتم و دولت نهم بوقوع خواهد پيوست يا خير!؟

 اكبر اعلمي
کلمات کليدي : مقالات و مطالب کاربران الزاما بیان گر دیدگاه ها و مواضع این پایگاه نمی باشد و صرفا نظرات شخصی نویسنده ی آن است.

ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 28 آبان ماه ، 1387 توسط admin

 


مرتبط با موضوع :

 پرسش هایی که پاسخ می طلبد  [سه شنبه، 25 تير ماه ، 1392]
 دشمن اصلی  [دوشنبه، 29 آذر ماه ، 1389]
 رابطه جوانان و اسلام  [پنجشنبه، 18 شهريور ماه ، 1389]
 آقای خاتمی خوش آمديد، اما...  [سه شنبه، 22 بهمن ماه ، 1387]
 "دير" حسين موسوی  [دوشنبه، 7 بهمن ماه ، 1387]
 سر مقاله خداحافظي شهروند  [دوشنبه، 20 آبان ماه ، 1387]
 آيا ايران از پيروزي اوباما ناخشنود است؟  [جمعه، 17 آبان ماه ، 1387]
 واردات بنزين، نقطه آسيب پذير ايران  [چهارشنبه، 15 آبان ماه ، 1387]
 بررسي خطري كه قرار بود به ايران نرسد  [شنبه، 11 آبان ماه ، 1387]
 درباره ربا بیشتر بدانیم  [جمعه، 15 شهريور ماه ، 1387]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : vej67foc
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

 
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

 

اشتراک گذاري مطلب

 

 

انتخاب ها

 
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 
موضوعات مرتبط

مقالات كاربران عضو

 

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

 

mashhadteam.ir